Yönetmelik

2521 SAYILI  AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

10 Mart 1982      Resmi Gazete:10.03.1982 – 17629

I.BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı: 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve bulundurulmasına Dair kanunun uygulama şeklini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik; yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunların aksamını imal eden fabrika ve imalathanelerin kurulması ve işletilmesine izin verilmesine, mamullerinin standardizasyonu ve denetlenmesine ilişkin hükümler ile 2521 sayılı Kanun kapsamına giren tüfeklerin alımı, satımı, bulundurulması ve bunlar için düzenlenecek belge ve kayıtların tesisiyle ilgili esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 2521 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar ve Özellikler

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen:

a) Yivsiz af tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekleri,

b) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz, namlusu yivli veya yivsiz olan, uluslar arası standartlara uygun tüfek ve tabancaları,

c) Av bıçağı: Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye, parçalamaya yarayan, oluksuz, sırtı küt veya testereli bıçakları,

İfade eder.

Bu yönetmeliğe göre yurt içinde imal edilecek yivsiz av tüfeklerinin tipleri ve özelliklerinin TS/870 “Av tüfekleri(yivsiz, ateşli, kara avcılığı için) standartlarına”, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının, bu konudaki mecburi Türk Standartları yürürlüğe girinceye kadar, imalat için seçilen ve izin verilen tiplerin uluslar arası standartlarına uygun olması zorunludur.

Av bıçaklarının sırt kısmının yarı veya yarıdan fazlasının küt ya da testereli diğer kısmına kemik kırmaya ve av hayvanlarını parçalamaya yarayacak şekilde inceltilmiş düz veya meyilli ya da testereli olacak şekilde imali gereklidir. Bu özelliklere sahip olmakla beraber açılıp kapanabilir, susta mandalı olmayan ve sadece açılan namluyu kilitleme tertibatını haiz bıçaklar da av bıçağı sayılır.

II.BÖLÜM

Yapım
Fabrika ve İmalathane Kuruluşuna İzin Verme

Madde 5- (Değişik:R.G.:15.1.1984-18282) Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, İçişleri Bakanlığından kuruluş izni almak zorundadırlar.

Fabrika veya imalathane kurmak isteyenler; kuruluş izni almak için “sanayi ve Ticaret Bakanlığı(Fiyat, Kalite ve Standartlar daire Başkanlığı)” na aşağıda belirtilen ve üçer nüsha olarak tanzim edilecek bilgi ve belgeleri havi bir dilekçe ile müracaat ederler.

1-    Firmanın adı ve adresi,

2-    Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi,

3-    Firma ana sözleşmesi(Son tadilleri kapsayacak şekilde),

4-    İmalat konusu ve türü,

5-    Fabrika veya imalathanelerin,

a)    Tesis yeri ve çevresine ait 1/500 veya 1/5000 ölçekli plan (tesislerin konumu ve koruma alanını kapsayacak şekilde, sanayi bölgesinde olan tesisler için),

b)    Tesislerin konumu ve çevresini gösterecek şekilde 1/100 veya 1/1000 ölçekli genel yerleşim planı, (Bu planlar bayındırlık Müdürlüğünce takdikli olacaktır.)

c)    Tesis için genel yerleşim planı 1/100 veya 1/1000 ölçekli, (Alet ve cihazların konumunu gösterir şekilde.)

6-        1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca Sağlık ve sosyal Yardım Bakanlığından ve 1475 sayılı İş Kanunu uyarınca sağlığı ve iş güvenliği yönünden,  Bölge Çalışma Müdürlüğünden alınacak kuruluş izin belgelerini,

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderildikten sonra; kuruluş yerinin, plan ve projesinin uygunluğu tespit edilirse, ikişer nüshası tasdik edilerek müracaat sahibine geri verilir.

Fabrika veya imalathane kurmak isteyenler, imalathanelerinin teknik sorumlusu olarak, yeterliliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış en az bir makine mühendisi, ayrıca; imalat safhasında standardına uygun ve kaliteli imalatı takip edebilecek yeterli sayıda teknisyen istihdam etmek zorundadırlar.

Müracaat sahibi, Sanayi ve Ticaret bakanlığınca onaylanmış belgeler ile fabrika ve imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliliklerini kanıtlayan belgeyi de ekleyerek,  İçişleri Bakanlığına başvurur.

İçişleri Bakanlığı’na, yukarıda belirtilen biçimde yapılacak başvuru üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmak suretiyle, izin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından uygun olduğunun tespiti halinde, kuruluş izni verilir.

Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve herhalde iki yıl geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek süre için geçerlidir. Bu süre ancak; kuruluşu geciktiren ve engelleyen zorlayıcı nedenlerin, İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü ile bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

Madde 6- (Değişik:R.G.:18.01.1984-S:18282) Kuruluş iznine göre tahsis edilen fabrika veya imalathaneye faaliyet izni verilebilmesi için sorumlu yöneticinin aşağıda belirtilen ve üçer nüsha olarak tanzim edilecek bilgi ve belgeleri bir dilekçe ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirmesi zorunludur.

1-    Kapasite raporu,

2-    Çalıştırılacak personel sayısı(imalat ünitelerine göre, yönetici, mühendis, teknisyen, işçi vb.)

3-    İş akım şeması ve açıklama raporu,

4-    Fabrika veya imalathane sahibinin veyahut sorumlu yöneticinin noterden tasdikli imalat sorumluluğunu kapsayan taahhütname,

5-    Üretilecek mamulün ve mamule ait parçaların listesi ve her birinin teknik resimleri,

6-    Üretilecek mamule ait parçalardan;

a)   Müessese bünyesinde yapılacaklar,

b)   Yarı mamul olarak satın alınıp müessese bünyesinde son şekli verilecekler,

c)   Komple satın alınacaklar,

d)   İthal edilecekler,(Liste halinde bildirilecektir.)

7-    Tesiste yapılacak kalite kontrol işlemleri ve şeması ile kalite kontrolde kullanılacak teçhizatlar ve özellikleri,

8-    Fabrika veya imalathanelerin işletmeye açılmasında sakınca bulunmadığına dair; çevre sağlığı amacı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı raporu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden Bölge Çalışma Müdürlüğü raporu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilen bu bilgi ve belgeler ile kurulan fabrika veya imalathanenin bina, tesis, personel, makine-teçhizat, araç-gereç kullanılacak hammadde ve yarı mamul maddeler ile kalite kontrol sistemi yönünden standardına, standardı yoksa teknik spesifikasyonlarına uygun imalat yapabilecek nitelikleri haiz olduğu bu Bakanlıkça mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde tespit edilip onaylanması halinde İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilir.

Sonradan değişik tip ve modelde üretim yapılması halinde, üretilecek mamule ait teknik resimlerin Sanayi ve Ticaret Bakanağına onaylatılarak İçişleri Bakanlığına verilmesi ve faaliyet izin belgesinin buna göre yeniden düzenlenmesi zorunludur.

Faaliyet iznini müteakip; Yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancalarını üreten firmalar, imalatı takip eden bir ay içerisinde her tip ve modelden birer adedini, özelliklerini belirtir beyan dilekçeleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonunda dilekçede belirtilen özelliklerine uygunluğunu belirtir rapor düzenlenerek mühürlenen mamuller firmaya iade edilir. Bu tüfek ve tabancalar fabrika veya imalathanelerde muhafaza edilir.

İmalatın standardizasyonu ve denetimi:

Madde 7- Yivsiz Av Tüfeği imal eden fabrika ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin 27 Mart 1972 tarih ve 14141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi olarak uygulanmak üzere yürürlüğe konulan TS 570 “Av Tüfekleri(Yivsiz, Ateşli, Kara Avcılığı İçin)” standardına uygun imal edilip edilmediği, İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken denetlenir.

Bu denetim, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek elemanlar ile sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kontrolörleri veya görevlendirilecek diğer elemanlarca 22 Şubat 1967 tarih ve 12534 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 6/7666 sayılı “Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük” hükümlerine ve TS 870’deki esaslara göre yapılır.

Kapasitesi ayda 50 tüfeği aşan fabrika veya imalathanelerin kendi bünyelerinde namlu basınç kontrol tezgahı tesis etmeleri zorunludur. Bu miktardan düşük kapasiteli imalathaneler namlu basınç deneylerini yakınlarındaki fabrika veya imalathanelerin kontrol tezgahlarında ya da Makine ve kimya Endüstrisi Kurumu basınç kontrol tezgahlarında yaptırmak ve deneyden geçen her namluyu damgalatmak zorundadırlar.

Namlu basınç kontrolü, standardındaki namlu basınç deneyi hükümlerine göre yapılır.

Namlu basınç kontrol tezgahı; atıcıya zarar vermeyecek şekilde koruyucu sistemle muhafaza altına alınmış, etrafı kapalı ve çevre ile irtibatı kesilmiş şekilde yapılmış ve uzaktan kumanda edilebilir şekilde teçhiz edilmiş olacaktır.

Sorumlu yöneticiler, namlu basınç kontrol deneylerinin yapıldığı işyerlerinde ve işlerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak zorundadırlar.

Namlu basınç kontrol tezgahı bulunan fabrika ve imalathaneler, kendi imal ettikleri veya kontrole getirilen yivsiz av tüfeklerinin namlu basınç kontrollerini, İl Valiliğince görevlendirilecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı elemanı ile emniyet personeli nezaretinde yapmak zorundadırlar. Kontrolü yapılan her yivsiz av tüfeğinin, marka, cins, çap ve seri numaralarını belirleyen tutanak müştereken düzenlenir.

III.BÖLÜM

Alım ve Satım İşleri

İmalat ve Satışların bildirilmesi

Madde 8- Bu yönetmelik kapsamına giren yivsiz av tüfekleri ile nişan tüfek ve tabancası imal eden kişi ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını belirtmek koşulu ile, miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini belirleyecek tarzda iki nüsha olarak düzenleyecekleri(Örnek 1 ve 2)deki listeleri, ihraç edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerinin tasdikli suret ya da fotokopisini ekleyerek ertesi ayın sonuna kadar ilçelerde kaymakamlığa, il merkez ilçelerinde valiliğe vermek zorundadırlar. Bu listelerden bir nüshası, üzerine teslim alanın adı, soyadı, rütbe ve görevi yazılmak suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra fabrika veya imalathaneye iade edilir. Bu listeler gerek fabrika ve imalathanede ve gerekse il ve ilçelerdeki emniyet makam veya memurluklarında muhafaza edilir. Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde bu görevi Jandarma Komutanlıkları yapar.

Satışta Aranacak Belgeler

Madde 9-  Fabrika ve imalathanelerde yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan(bayilerden),  satıcılık belgesi, alıcıdan av tezkeresi, yoksa mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek sahipliği belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge aranmaz.

Satıcılar(bayiler) bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesinin tarih ve numarasını da gösteren (Örnek 2) deki listeleri, yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şekilde mahallin en büyük mülkiye amirine vermek zorundadırlar.

IV.BÖLÜM

Belge ve Ruhsat İşlemleri

Belgeler

Madde 10-(Değişik:R.G.:18.01.1984-S:18282) bu yönetmelik hükümlerine göre vali ve kaymakamlarca verilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir:

a)    Satıcılık(Bayilik) Belgesi: Bu belge illerde münhasıran valilerce verilir. 2521 sayılı Avda ve sporda kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren silahların satışını yapmak isteyenler aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek valiliğe müracaat ederler.

1-    İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

2-    Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair doktor raporu,

3-    Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi,

4-    2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

5-    Hüviyet cüzdan örneği ile ikametgah ilmühaberi,

6-    İki adet fotoğraf,

Yukarıda belgeler ile müracaat eden kişilere, çevre özelliği de dikkate alınarak(1-3) yıl süreli (örnek-7) deki satıcılık(bayilik)  belgesi verilir.

b)    Av tezkeresi; (Değişik:R.G.:18.01.1984-S:18282) 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 10 uncu maddesi gereğince illerin merkez ilçelerinde Valiler ve ilçelerde Kaymakamlarca verilir. Av tezkeresinin şekli(Örnek-3)’de gösterilmiştir.

İlk defa av tezkeresi almak isteyenlerin;

1-    Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi,

2-    İkametgah belgesi,

3-    Silah taşımasına engel halinin bulunmadığını gösteren doktor raporu,

4-    İki adet fotoğraf.

Ekleyecekleri dilekçeleri ile oturdukları yerin bağlı bulunduğu Valilik veya Kaymakamlığına başvurmaları halinde av tezkeresi harcının ödenmiş olması kaydıyla, kendilerine av tezkeresi verilir.

Av tezkereleri 5 yıl için geçerlidir. Tezkere ne vakit verilirse verilsin hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen 6 ncı mali yılın başlangıcına kadar sürer. Ancak, süresi biten av tezkeresindeki av tüfeği kaydı bu silah için mesken ya da iş yerinde bulundurma yetkisi sağlar.

Av tezkereleri veriliş tarihinden sonra gelen 6 ncı mali yılın birinci ve ikinci ayı içinde yenilenir. Tezkerelerin yenilenmesi ve yenisinin verilmesi halinde 5 yıllık av tezkeresi harcı ile yukarıdaki 1,2,3 ve 4 numaralı alt bentlerde gösterilen belgelerin getirilmesi istenir.

Av tezkeresi almak veya aldığı tezkereyi yenilemek isteyen kişi, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 1, 2 ve 4 numaralı bentleri hükümlerine göre silah taşıma yetkisine sahip ise veya Bakanlar kurulu kararı uyarınca silah taşıma yetkisi verilen bu yetkiye dayanarak silah taşımasına müsaade edilmiş kişilerden ise yahut aynı maddenin 5 numaralı bendine göre Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelik uyarınca Valilerden silah taşıma vesikası almış bulunuyor ise, av tezkeresi verilmesinde veya yenilenmesinde kendisinden yukarıdaki 1, 2 ve 3 numaralı alt bentlerde gösterilen belgeler aranmaz. 5 yıllık av tezkeresi harcının ödendiğini kanıtlayan harç tahsil makbuzunun ibrazı halinde kendisine av tezkeresi verilir veya mevcut tezkeresi yenilenir.

Kara Avcılığı Kanunu esaslarına ve Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak isteyenlere, Av Turizmi İzin belgesi alan seyahat acentaları aracılığı ile yukarıdaki 1,2 ve 3 numaralı alt bentlerde gösterilen belgeler aranmadan av tezkeresi düzenlenir.

Ülkemizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli kişilere Dışişleri Bakanlığının önerisi veya İçişleri Bakanlığının uygun görmesi üzerine Valilerce av tezkeresi verilir.

c)    Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesi: Avcılık dışında amaçlarla av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülki amirinden (Örnek-4) deki yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak zorundadırlar.

Bu belge verilirken bu maddenin (b) bendinde gösterilen belgeler aranır. Yivsiz tüfek sahipliği belgesi bir defaya mahsus olarak verilir. Bu belge av tezkeresi olarak kullanılmaz. Bu belge sahibine, belgede kayıtlı silahın ancak meskun mahaller dışında kırsal alanda taşınması yetkisini sağlar. Söz konusu silahların, köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur.

Yivsiz tüfek sahipliği belgesinde kayıtlı tüfeklerin, sahibinin izniyle emniyet makamlarınca avcılık yapmak amacıyla diğer şahıslara ait av tezkerelerinin not hanesine, silah sahibinin adı, soyadı ve belge numarası yazılmak ve tasdik edilmek suretiyle avda kullanmaları mümkündür.

18 yaşını bitirmemiş atıcılık lisansına sahip kimseler, velilerin adına belgelendirilmiş ya da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları; veli, yönetici veya idarecilerin sorumluluğu altında Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca düzenlenecek özel izinle, atış poligonlarında ya da meskun sahalar  dışında ve Merkez Av Komisyonunca belirtilen avlaklarda taşıyıp kullanabilirler.

Av tezkeresi ya da yivsiz tüfek sahipliği belgesi alan kişiler, sahip oldukları yivsiz av tüfeklerinin cins, marka, çap (Kalibre) ve seri numaralarını tezkere veya belgelerine işletmek zorundadırlar.

Av Bıçaklarının İmalatı, Damgalanması, Bulundurulması ve Taşınması Esasları

Madde 11- Av bıçağı imal eden fabrika veya imalathaneler, imal ettikleri bıçakların namlusunun kabza ile bağlantılı ön kısmına, imalatçı firma adı ya da rumuzunu ve “T.M.” harflerini ihtiva eden damga ile damgalatmak zorundadırlar.

Damgalanan av bıçaklarından iki adedi, yönetmeliğe uygunluğunu tespit ettirmek üzere, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gönderilen bu bıçaklardan birisi “Ekspertiz Raporu” düzenleyip mühürlenerek ilgili firmaya iade edilir. Bu bıçak ve ekspertiz raporu fabrika veya imalathanelerde muhafaza edilir, diğeri ise polis laboratuvarlarında oluşturulacak özel koleksiyona konmak üzere ve gerekli kayıtları yapılmak suretiyle muhafaza altına alınır.

Bu yönetmelikte tanımı ve özellikleri belirtilen av bıçaklarının işyeri veya meskende bulundurulması belgeye tabi değildir. Ancak av tezkereleri ile birlikte avlaklarda üstte taşınabilir. Av bıçakları meskun mahalde veya şehir içinde aşağıda gösterildiği şekilde taşınır:

a)  Av torbası veya çantasında,

b) Ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek biçimde kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte

Bu madde hükmüne aykırı olarak av bıçağı taşıyanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Av Tüfeklerinin Devri

Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerine göre av tezkeresi veya av tüfeği sahipliği belgesi alan kişiler bu belgelerde kayıtlı yivsiz av tüfeklerini ancak av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi olan kişilere satabilir veya hibe yoluyla devredebilirler. Devreden ve devralan kişiler en geç bir ay içinde av tezkeresi veya belge aldıkları makamlara başvurarak devrettikleri tüfeği belgelerinden sildirmek ve devraldıkları tüfeği belgelerine işletmek zorundadırlar. Kişiler arasında bu şekilde yapılan devir işlemlerinde başkaca belge aranmaz.

Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma

Madde 13- Yivsiz av tüfeği almak isteyenler müracaatlarını mahalli mülki amirliklerine yaparlar.

Bu yönetmelik hükümlerine göre av tüfeği taşıma ve bulundurma ya da yivsiz tüfek salipliği belgesi almalarında bir engel bulunmayanlara mahalli mülki amirliklerince av tezkeresi veya yivsiz av tüfeği sahiplik belgesi düzenlenir.

Belge sahipleri, silah imal eden ya da satan kişi veya kuruluşlardan av tezkeresi veya belgelerini göstermek suretiyle av tüfeği satın alabilirler.

Bu şekilde satın alınan av tüfeklerinin en geç bir ay içerisinde belgeyi veren zabıta makamına müracaatla av tezkereleri veya belgelerine, tüfeğin cins, marka, çap ve seri numarası belirtilmek suretiyle kaydettirilmesi zorunludur.

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı, Taşınması ve Bulundurulmasını Engelleyen ve Verilen İzinlerin İptalini Gerektiren Haller

Madde 14-(Değişiklik:R.G:11.06.1998 S:23369) Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.

a)  Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) Av suçları da dahil ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/ veya kusuru neticesinde başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar, ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar, 

c)  Haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmış olsa bile,zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsusyol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

e)  Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

f)   2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler,Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümlerine aykırı fiillerinden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

g) 6136 sayılı “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun”un 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olma,

ı)  Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

i)    Akıl hastası ve psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

j)   18 yaşını bitirmemiş olanlar.

Yukarıdaki fıkranın (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g) ve (h) bendleri kapsamına girenler affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir suretde bu yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanunu’nun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.

Bu maddede belirtilen mahkumiyet kesinleşmiş mahkumiyettir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı  cezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.

14 üncü Maddedeki Hallere Düşme Nedeniyle İptal

Madde 15- Bu yönetmelik hükümlerine göre mahalli mülki amirliklerince düzenlenen “Satıcılık belgesi”, “Av tezkeresi” ve “Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesi”, sahibi kişilerin sonradan (14) üncü maddede yazılı durumlardan birine düşmeleri halinde, verilen izinler iptal edilir. Bunların sahip bulundukları silahların bu yönetmeliğe göre izin verilebilecek kişi veya kuruluşlara devrine müsaade edilebilir.

Usulsüz Olarak Düzenlenen Belge ve Tezkerelerin İptali

Madde 16- Denetleme ve incelemeler sırasında ilgili mevzuata aykırı olarak verildiği saptanan satıcılık belgeleri İçişleri Bakanlığınca, av tezkeresi ile yivsiz tüfek sahipliği belgeleri de ilgili valilikçe iptal edilir. Sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.

Fabrika ve İmalathanelerin Denetlenmesi Sonunda Yapılacak İşlem

Madde 17- Bu yönetmelik hükümlerine göre, yivsiz av tüfekleri veya sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancaları ve bunların aksamını yapmak üzere kurulmalarına ve çalışmalarına izin verilmiş olan fabrika veya imalathanelerin teftiş denetleme ve muayeneleri sonunda yönetmelik hükümlerine aykırı hareketleri ve riayetsizlikleri görüldüğü takdirde, bu fiil ve hareketlerinin mahiyet ve derecesine göre kendilerine ihtarda bulunulur veya İçişleri Bakanlığınca işletme izinleri geçici veya daimi iptal olunur.

Av Tüfeği Kayıt Defteri ve Cetveli

Madde 18-  Av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi alan kişiler ve bunların sahip olduğu silahlar için, belgeyi düzenleyen zabıta makamlarınca(Örnek-6) daki Silah Kayıt Defteri tutulur.

Silah kayıt defteri hiçbir şekilde imha edilemez. Kayıt defterleri görev değişikliklerinde görev devralan yetkiliye tutanakla teslim edilir.

Silah kayıt defterlerinden sahife koparılamaz, silinti ve kazıntı yapılamaz. Yanlışlıklar veya hatayı kayıtlar açıklamalar hanesine gerekli şerh verilmek ve sorumlu amirce imzalanıp mühürlendikten sonra kaydın üstü çizilir.

Av Tüfeği Kayıt Cetveli; Av Tüfeği Kayıt Defterine yeniden kaydedilen av tezkereleri ve yivsiz tüfek sahipliği belgeleri ile av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaraları (Örnek-5) deki kayıt cetveline işlenerek her yıl Aralık ayı sonu itibariyle, ayrıca lüzum görülen hallerde tespit edilen zaman aralıklarıyla İçişleri Bakanlığına gönderilir.

Av Tezkeresi ve Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgelerinin Basım ve Dağıtımı İşlemleri

Madde-19 Bu yönetmelik hükümlerine göre mahalli mülki amirliklerince düzenlenecek av tezkereleri ile yivsiz tüfek sahipliği belgelerinin basım ve dağıtımı Türk Polik Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca yaptırılacak bedeli mukabilinde talep sahiplerine verilmek üzere mahalli mülki amirliklerine gönderilir.

V.BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ek Madde 1- (Ek:R.G:11.06.1998 S: 23369)  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun izin ve belge almış olanların hakları sakladır. Ancak, bu yönetmelikle yürürlüğe konulan yeni hükümler nedeniyle durumu 14 üncü madde kapsamına girenlere yeni kuruluş veya faaliyet izli  ile adına kayıtlı yivsiz tüfek sahipliği belgesi ve av tezkeresi olsa dahi mevcutlarının haricinde yeni bir tüfek veya tüfekler için izin ve belge verilemeyeceği gibi  yeni yivsiz av tüfeği kaydı da yapılamaz. Av tezkeresi süresi sonunda yivsiz tüfek sahipliği belgesi ile değiştirilir. Av tezkerelerine kayıtlı yivsiz tüfek/tüfekler yivsiz tüfek sahipliği belgesine kayıt edilir.

Ek Madde 2 —(EK: 07.12.2000 gün ve 24253 numaralı Resmi gazete madde 1) Bu Yönetmelikle düzenlenen ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yerine getirilen yetki ve görevlerden jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin olanlar, aynı esaslara göre Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilir.

Jandarma Genel Komutanlığınca yerine getirilecek işlemlere ilişkin olarak, polis laboratuarlarınca yerine getirilen görevler jandarma kriminal laboratuarınca, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca yerine getirilen görevler Jandarma Asayiş Vakfınca yerine getirilir.

Belge ve ruhsatların renk, şekil ve muhtevası, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün müşterek çalışmalarına ilişkin esaslar ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

Belge ve ruhsat işlemleriyle ilgili olarak meydana gelecek ihtilaf ve tereddütler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün görüşleri alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca çözümlenir.

Geçici Maddeler:

Geçici Madde 1- Bu yönetmelik kapsamına giren yivsiz av tüfeği, nişan tüfek ve tabancası üreten fabrika ve imalathaneler, 15 Eylül 1982 tarihine kadar,

a)Yönetmeliğin 5 nci maddesinde belirtilen belgelerle müracaat ederek teknik nitelikler, kapasite ve güvenlik yönünden uygun şartlara sahip olduklarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylatmak,

b)Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümlerine göre İçişleri Bakanlığından faaliyet izni almak,

c)  2521 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine göre de basınç kontrol tezgahlarını kurmak,

zorundadırlar.

Süre bitiminde, bu şartları yerine getirmeyen fabrika ve imalathanelerin faaliyetleri durdurulur.

Geçici Madde 2- Ellerinde yivsiz av tüfeği bulunanlar 15 Eylül 1982 tarihine kadar,

a)    Av tezkeresi hamilleri, yivsiz av tüfeklerini bu tezkerelerine işletmek,

b)    Av tezkeresi olmayan avcılar, av tezkeresi almak ve tüfeklerini bu tezkerelere işletmek,

c)    Diğerleri, yivsiz tüfek sahipliği belgesi almak ve bu belgelere av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını kaydettirmek,

Zorundadırlar.

Yukarıda belirtilen süre zarfında, gösterilen işlemleri yaptıranlardan, av tüfeklerinin menşei ve 2521 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki şartlara uygunluk aranmaz.

Geçici Madde 3- ( Ek: R.G. 11.06.1998 S: 23369) Yivsiz tüfek sahipliği belgesine haiz olanlar, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde belgelerini yenilemek zorundadırlar.

Geçici Madde 4 —(EK: 07.12.2000 gün ve 24253 numaralı Resmi gazete madde 2) Bu Yönetmelik kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Jandarma Genel Komutanlığına devredilecek hizmetlere ilişkin devir işlemleri, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır.

Yürürlük

Madde 20- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Savunma Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlıkları yürütür.

AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI. SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN İLE İLGİLİ

1. Av Bıçağını Muhafazasız Bulundurma

   Av bıçaklarının kağıt ve beze sarılı şekilde ve muhafazalı olarak bulundurulması gerekirken sanığın bıçakları açıktan ve muhafazasız vaziyette satışa arz ettiğinden ve bu suretle yetkili mercilerin emirlerine uymadığından bahisle hakkında kamu davası açılmış ise de av bıçaklarının kağıt veya bezlere sarılıp paketlenmiş şekilde bulundurulacağı veya satışa sunulacağı hakkında “2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun”da bu hususta hüküm bulunmadığı, kanunda yasaklanmayan ve suç olarak kabul edilmeyen bir eylem bu kanuna müsteniden çıkarılan bir yönetmelikle yasaklanarak suç halinin taşınması ile ilgili hükümler mevcut olup bulundurulmasına ve satışa sunulmasına ilişkin herhangi bir açıklık da bulunmadığı gözetilmeden sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,                                               (2.CD.19.9.1980 – 8434/9246)

2. Arabanın Koltuğunda Dolu Olarak Taşınan Av Tüfeği

Olay günü, ...... ilçesi girişinde, görevli polislerce arabada yapılan aramada, sanığın av tüfeğini aracın arka koltuğunda dolu olarak bulundurduğu tespit edilmiştir.

2521 sayılı yasaya dayanılarak çıkarılan ve 10.03.1982 gün ve 17629 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 10 maddesi (c) fıkrasında “ Yivsiz tüfek sahipliği belgesi, sahibine belgede kayıtlı silahı, ancak meskun mahaller dışında, kırsal alanda Taşıma yetkisi sağlar. Söz konusu silahların, kasaba ve şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içinde, yada araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur” denilmekte ise de; bu maddeye aykırı davranışta bulunmak, özel bir düzenleme getiren 2521 sayılı yasada müeyyideye bağlanmadığı ve olayda başka bir yasa maddesinin ihlalinin söz konusu olmadığı göz önüne alındığında yivsiz tüfek sahipliliği belgesine sahip olan sanığın 2521 sayılı yasanın 13. maddesinin ihlal ettiği gerçeği kabul edilmeyip sanığın beraatine kara verilmesi gerekmektedir. ( C.G.K. 20.2. 1984,7/ 58 )

3. Av Tezkeresinde Sahtecilik

   ... Bucak müdürlüğünde müstahdem olan sanığın, av tezkeresi almak için başvuruda bulunan İsmet” ten nüfus cüzdanını, fotoğraf gibi gerekli belgeleri aldıktan sonra Bucak Müdürlüğüne ait mührü de kullanarak suça konu ... av tezkeresini düzenleyerek verdiği ... anlaşılmasına göre, öncelikle av tezkeresinin verilmesinde aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığı araştırılarak. Bulunduğu taktirde eylemin TCY.nın.356. maddesinde yazılı suçu oluşturacağı gözetilmeden TCK.342 / 1.mad.ile hüküm kurulması ... ( 6.CD.31.10.1985 –10735 / 10685 )

4. Av Tüfeği – Taksirli Suç

Taksirli suçlarda av tüfeğinin zoralımına karar verilmez. Ancak tüfek ruhsatlı ise iadesine; ruhsatsız ise zabıtaya tevdii şeklinde karar verilmelidir. ( 2.CD.12.6.1991 – 6289 / 7200 )

5.Taksirli Suçta Kullanılan Av Tüfeği-Zoralım

Taksirli suçta kullanılan av tüfeği ve teferruatının müsaderesine karar verilemeyeceğini, ruhsatlı ise iadesine, yoksa gereği için zabıtaya tevdiine karar verilmesi icap ettiği gözetilmeden emanetteki eşyanın müsaderesine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.     ( 2.CD. 126.1991-6289 / 7200 )

6. Satın Alınan Av Tüfeğinin Bir Ay İçerisinde Ruhsata İşlenmesi

2521 sayılı yasanın 9 ncu maddesi ile 10.3.1982 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bu yasa ile ilgili yönetmeliğin 12 ve 13. maddelerine göre yivsiz av tüfeği satın alan kimselerin 1 ay içerisinde yivsiz tüfek sahipliliği belgesi almayı veya silahı av teskeresine kaydettirmesi zorunlu olup sanığın silahı satın aldığı tarih araştırılarak yasal süre içinde ruhsat alıp almadığını tespitinden sonra silahın iadesi veya müsaderesine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi. ( 7.C.D.3.11.1995-7410 / 8635 )

7. Av Tüfeğinin Müsaderesi

   2521 Sayılı Yasaya aykırı davranıştan sanık M.A. hakkında yapılan inceleme sonunda: Suç konusu av tüfeğinin müsaderesi hakkında istem üzerine duruşma yapmak suretiyle hüküm kurulması gerekirken, duruşmasız, evrak üzerinde karar verilerek CYUY”nun 392. maddesine muhalefet edilmesi. ( 7.C.D.29.5.1996-4423 / 4032 )

8. Fişek, Kovan ve Kütüklüğün Müsaderesi

Bulundurulmaları bizatihi suç teşkil etmeyen suça konu tüfeğe ait dolu ve boş fişekler ile kütüklüğün iadesi gerekirken müsaderesine karar verilmesi. ( 7.C.D.7.6.1996-4370 / 4422 )

9. Ruhsatsız Av Tüfeği-Müsadere

   1- Suç konusu av tüfeğinin ruhsatlı olup olmadığına dair dosya içerisinde bir belge bulunmaması, sanığın tüm savunmalarında bu tüfeği ..... H.K. isimli bir şahıstan satın alındığını, H nin de bu tüfeği, soyadını bilmediği bir şahıstan aldığını ve ruhsatında bu M isimli şahıs üzerinde olduğunu beyan etmesi karşısında adı geçen şahısların dinlenmiş olması dikkate alınmayarak; tüfeğin ruhsatının bulunup bulunmadığı ilgili makamdan sorularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazı şeklinde hüküm verilmesi.

   2- Suçta kullanılmayan ve bizatihi suç teşkil etmeyen barut, saçma, fişekli ve dolu tüfeğin sanığa iade edilmeleri gerekirken müsaderesine karar verilmesi. (7.C.D. 13.11.1996-7521 / 7441 )

10. Kılıf, Mermi ve Fişeklerin Müsaderesi

1- Sanıkların savunmalarında avlanmak amacıyla avlanma sahasına doğru gittiklerini, avlanma sahasına girmeden henüz köy içerisinde iken Jandarma ekibi tarafından yakalandıkları bildirmiş olmaları karşısında savunmalarının aksine gösterilen olaya ilişkin bir tutanak veya delilin de bulunup bulunmadığı araştırılıp tespit edilmeden bu sanıklara ait ruhsatlı av tüfeklerinin müsaderesine karar verilmiş olması,

2- Bulundurulması suç teşkil etmediği gibi suçta kullanılmayan av tüfeklerine ait kılıf, mermi ve fişeklerin sanıklara iadesi yerine yazılı şekilde müsaderelerine karar verilmesi,     ( 7.C.D.27.12.1996-9194 /